Videovalvesüsteem

Lasteaed kasutab videovalvesüsteemi laste ja lasteasutuse töötajate turvalisuse tagamise ja lasteaia vara kaitse eesmärgil kooskõlas koolieelse lasteasutuse seaduse §92 lõike 2 alusel kehtestatud korraga.

Turvakaamerad asuvad lasteaia territooriumil ning vastavad märgised on üleval. Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse lasteaias lokaalvõrgus, juurdepääs on kaitstud parooliga.

Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.

Jälgimissüsteemile ja salvestistele on juurdepääs lasteaia direktoril. Salvestiste vaatamiseks toimunud sündmuse asjaolude tuvastamiseks annab loa direktor.

Salvestisi säilitatakse kolm nädalat.

Videovalvesüsteemi abil kogutavaid andmeid kaitstakse lubamatu töötlemise eest infotehnoloogiliste meetmetega, kaotsimineku eest ka füüsiliste meetmetega (lukustatud ruum).

Põhjendatud juhul enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks tuleb esitada vastav taotlus lasteaia direktorile. Andmetega on võimalik põhjendatud juhul tutvuda, kui see on infotehnoloogiliselt võimalik ja sellega ei väljastata teiste inimeste isikuandmeid.