Õppe- ja kasvatustöö

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on:

 1.  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaiaga koostöös;
 2.  laste tervise edendamine;
 3.  lastele ümbritseva looduse tutvustamine;
 4.  lapse kehalise, vaimse, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine läbi õppetegevuste, igapäevaste toimetuste ning mängu..

Põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise üldpõhimõtted on:

 1.  lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 2.  lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 3.  õuesõppe läbiviimine;
 4.  koduloolisuse rakendamine;
 5.  lapse loovuse toetamine;
 6.  mängu kaudu õppimine;
 7.  lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;
 8.  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 9.  humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 10.  erinevate tegevusvaldkondade integreerimine;
 11.  kodu ja lasteasutuse koostöö;
 12.  eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.