Hoolekogu

Liikmed 2023/2024 õa:

LIBLIKAD
Liisi Joosing
liisijoosing@gmail.com

ÕUNAKESED
Kätlin Rõigas
cathleen.000@gmail.com

PÄIKESEJÄNKUD
Kaisa Vahtla
kaisa.vahtla@gmail.com

NAERUPALLID
Mari Tobreluts
j6geva@gmail.com

TÄHEDRAAKONID
Tano Puusepp
tano.puusepp@gmail.com

ORAVAKESED
Tiiu Kivimaa
tiiu.kivimaa@gmail.com

RÕÕMULINNUD
Kristi Nevvonen
kristinevvonen@gmail.com

LEPATRIINUD
Tuulike Vesso
tuulike93@hotmail.com

õpetajate esindaja
Kirsti Kommusaar
kirsti.kommusaar@kambja.edu.ee

vallavalitsuse esindaja
Liis Rosin
liis.rosin@kambja.ee

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2023/2024 õppeaasta hoolekogu on moodustamisel