22.2 C
Kambja
Teisipäev, 11.05.2021

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2020/2021 õppeaasta hoolekogu liikmed

TÄHEDRAAKONID

Kätlin Tedrema
tel 53484952
e-post katlinkokla@hot.ee

ORAVAKESED

Tiiu Kivimaa
tel 53974998
e-post kivimaak@gmail.com

NAERUPALLID

Mari Jõgeva
tel 56988300
e-post j6geva@gmail.com

RÕÕMULINNUD

Kaisa Vahtla – hoolekogu esimees
tel 56663412
e-post kaisa.vahtla@gmail.com

LIBLIKAD

Ragne Kärner-Neevits
tel 5273013
e-post ragnekn@gmail.com

LEPATRIINUD

Kevin Kesküla
tel 53927924
e-post estkevin@gmail.com

ÕUNAKESED

Silja Kangur
tel 53862513
e-post avalissa.avalissa@mail.ee

PÄIKESEJÄNKUD

Silver Pik
tel 53359600
e-post silver.pik@gmail.com

Õpetajate esindaja:

Anu Pungar
tel 5241986
e-post anu.pungar@kambja.edu.ee

Valla esindaja:

Maia Uibo
tel 5112512
e-post maia.uibo@kambja.ee