7.9 C
Kambja
Laupäev, 28.05.2022

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

2021/2022 õppeaasta hoolekogu liikmed on järgmised:

 

TÄHEDRAAKONID:

Tano Puusepp

tel +372 5680 5947

e-post tano.puusepp@gmail.com

 

ÕUNAKESED:

Silja Kangur

tel +372 5386 2513

e-post siljasule@gmail.com

 

NAERUPALLID:

Mari Jõgeva

tel +372 5698 8300

e-post  j6geva@gmail.com

 

RÕÕMULINNUD:

Kaisa Vahtla

tel +372 5666 3412

e-post kaisa.vahtla@gmail.com

 

PÄIKESEJÄNKUD:

Mari Talvik

tel +372 522 8063

e-post mari.talvik@gmail.com

 

ORAVAKESED:

Tiiu Kivimaa

tel +372 5397 4998

e-post kivimaak@gmail.com

 

LIBLIKAD:

Neili Peters-Meus

tel  +372 555 76749

e-post neilipeters1@gmail.com

 

LEPATRIINUD:

Kevin Kesküla

tel +372 5392 7924

e-post estkevin@gmail.com

 

Õpetajate esindaja:

Margit Saluotsa

tel: +372 5740 9712

e-post margit.saluotsa@kambja.edu.ee

 

Valla esindaja:

Maia Uibo

tel +372 511 2512

e-post maia.uibo@kambja.ee