Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

  1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed 2022/2023 õppeaastal

ÕUNAKESED:

Enely Õispuu
e-post enelyoispuu@gmail.com

PÄIKESEJÄNKUD:

Mari Talvik
e-post mari.talvik@gmail.com

TÄHEDRAAKONID:

Tano Puusepp
e-post tano.puusepp@gmail.com

NAERUPALLID:

Mari Jõgeva
e-post j6geva@gmail.com

ORAVAKESED:

Tiiu Kivimaa
e-post kivimaak@gmail.com

RÕÕMULINNUD:

Kaisa Vahtla
e-post kaisa.vahtla@gmail.com

LIBLIKAD:

Annika Nahksepp
e-post annika.vreimann@gmail.com

LEPATRIINUD:

Kadri Leetmaa
e-post kadri.leetmaa@ut.ee

Õpetajate esindaja:
Kirsti Kommusaar
e-post Kirsti.kommusaar@kambja.edu.ee

Valla esindaja:

Maia Uibo
e-post maia.uibo@kambja.ee