Kambja Lasteaia Mesimumm andmekaitsetingimused

I Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Kambja Lasteaed Mesimumm (edaspidi lasteaed) töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.

Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus), avaliku teabe seadusest, isikuandme kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

II Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Lasteaia isikuandmete töötlemise peamiseks eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine.

Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

Eriliiki isikuandmeid (terviseandmeid) töötleme koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks, milleks on lapse erivajaduse toetamine ja tugiteenuste pakkumine. Lisaks on sotsiaalministri 24.09.2010 määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 7 lõike 2 kohaselt vanem kohustatud kirjalikult teavitama lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks, sealhulgas Teiega tõhusa infovahetuse korraldamiseks, kasutame lasteaia e-päevikut ELIIS. E-päeviku keskkonnale on juurdepääs piiratud kasutajale antava kasutajatunnuse ja salasõnaga või muu turvalise autentimisviisiga. Igal kasutajal on võimalik tutvuda e-päeviku keskkonna vahendusel tema ja tema lapse kohta kogutud isikuandmetega ja parandada ebaõigeid enda kohta käivaid andmeid.

Avalikustame lasteaia kodulehel ja/või lasteaia poolt hallatavates sotsiaalmeediakanalites pilte/videomaterjali avalikest üritustest (näiteks lõpuaktused, spordivõistlused). Muudel juhtudel küsime Teilt lapse piltide/videomaterjali avalikustamiseks nõusolekut.

Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.

Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.

Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.

Seaduse kohaselt peavad kirjavahetuse andmed olema nähtavad dokumendiregistri avalikus vaates, mistõttu registreerime eraisikute poolt saadetud kirjad nimetatud registris. Eraisikust kirja saatja või saaja nime me ei avalikusta ning dokumendiregistri avalikus vaates on nähtav eraisikust saatja või saaja nime kohal „eraisik“. Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Sellised kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud.

Tööle kandideerimisel töötleme Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale. Sobivuse hindamiseks kogume Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

Säilitame värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

III Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.

Lasteaias käivate laste nimesid me lasteaia kodulehel ei avalikusta.

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteem jt).

Lisaks edastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

IV Isikuandmete säilitamine

Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.

Lähtume dokumentide säilitamisel haridus- ja teadusministri 31.08.2011 määruses nr 44 „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord“ sätestatud tähtaegadest.

Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad lasteaia dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Näitlikustamiseks mõningaid isikuandmeid sisaldavate või sisaldada võivate dokumentide üldiseid säilitustähtaegu:

  • käskkirju laste kohta säilitatakse 7 aastat;
  • e-päevikuid säilitatakse 5 aastat;
  • kirjavahetust laste liikumise küsimustes säilitatakse 5 aastat.

V Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

VI Teie õigused

Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Kambja Lasteaed Mesimumm poolee-posti aadressil lasteaiajuhid@kambja.edu.ee. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.

Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas lasteaed neidtöötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest.Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

VII Andmekaitsespetsialist

Kambja Lasteaed Mesimumm on määranud andmekaitsespetsialisti vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti Anu Pungar poole aadressil anu.pungar@kambja.edu.ee.

 

Videovalvesüsteem

Lasteaed kasutab videovalvesüsteemi laste ja lasteasutuse töötajate turvalisuse tagamise ja lasteaia vara kaitse eesmärgil kooskõlas koolieelse lasteasutuse seaduse §92 lõike 2 alusel kehtestatud korraga.

Turvakaamerad asuvad lasteaia territooriumil ning vastavad märgised on üleval. Videovalvesüsteemi edastatavat pilti jälgitakse lasteaias lokaalvõrgus, juurdepääs on kaitstud parooliga.

Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.

Jälgimissüsteemile ja salvestistele on juurdepääs lasteaia direktoril. Salvestiste vaatamiseks toimunud sündmuse asjaolude tuvastamiseks annab loa direktor.

Salvestisi säilitatakse kolm nädalat.

Videovalvesüsteemi abil kogutavaid andmeid kaitstakse lubamatu töötlemise eest infotehnoloogiliste meetmetega, kaotsimineku eest ka füüsiliste meetmetega (lukustatud ruum).

Põhjendatud juhul enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks tuleb esitada vastav taotlus lasteaia direktorile. Andmetega on võimalik põhjendatud juhul tutvuda, kui see on infotehnoloogiliselt võimalik ja sellega ei väljastata teiste inimeste isikuandmeid.