Vastuvõtt ja väljaarvamine

Lasteaeda vastuvõetavad lapsed

 • Lasteaeda võetakse laps, kelle ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.
 • Lasteaeda võib võtta vabade kohtade olemasolul Kambja vallas mitteelava lapse, eelistades esmajärjekorras Kambja vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi. Leping sõlmitakse aastaks. Erandkorras võetakse laps lasteaeda väljaspool järjekorda Kambja vallavalitsuse otsusel.

Lasteaiakoha taotlemine

 • Arvestust laste lasteaiakoha taotlemise ja järjekorra kohta peetakse Kambja vallavalitsuses.
 • Lasteaiakoha taotlemiseks esitab lapse vanem või eestkostja vallavalitsusele taotluse Kambja valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Erivajadusega lapsele sobitusrühma koha taotlemiseks lisatakse avaldusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitus.
 • Avaldused registreeritakse saabumisel vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Esitatud avaldused kantakse nende registreerimise järjekorras lasteaiakoha taotlejate ühtsesse järjekorda.
 • Arvestust kohataotlejate osas peetakse vanuserühmade kaupa (käimasoleva aasta 1. oktoober – järgmise aasta 30. september).
 • Vanem saab teha muudatusi taotluse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (n e-kiri või tavakiri).
 • Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda ning võimalusel eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal või vastavalt lapsevanema soovile.
 • Laps, kes on saanud koha ühes lasteaias, kustutatakse kohataotlejate järjekorrast.

Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lepingu sõlmimine

 • Lasteaeda võetakse reeglina vähemalt ühe aasta ja kuue kuu vanuseid lapsi.
 • Lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.
 • Vaba koha olemasolust teatab vallavalitsus järjekorras vastava vanusegrupi esimese lapse vanemale, kes on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist teatama, kas ta soovib last lasteaeda paigutada või jääb edasi kohataotlejate järjekorda (muudab lapse lasteaeda toomise tähtpäeva).
 •  Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks:
  • Vallavalitsus komplekteerib järjekorra alusel võimalikult lapsevanemate soove arvestades uued lasteaiarühmad maikuu jooksul.
  • Vallavalitsus teavitab lapsevanemat hiljemalt 31. mail lasteaiakoha saamisest.
  • Lapsevanem teatab vallavalitsusele koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Teatamata jätmisel loeb vallavalitsus koha vakantseks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps.
  • Vanem informeerib kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (soovitavalt esitab arstitõendi).
  • Lasteaeda vastuvõetud laste nimekirjad kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 20. septembriks.
 • Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. maiks. Sellel juhul säilitab lasteaia direktor lapsele koha lasteaias veel üheks õppeaastaks.
 • Lasteasutuse direktor otsustab lapse lasteasutusse vastuvõtmise ja sõlmib lapsevanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu. Sissekirjutuse puudumisel sõlmitakse leping üheks õppeaastaks. Vaba koha olemasolul sõlmitakse uueks õppeaastaks uus leping.

Lapse lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on:

 1.  lapse kooliminek;
 2.  lapsevanema kirjalik avaldus;
 3.  lapse puudumine lasteasutusest mõjuva põhjuseta enam kui üks kuu;
 4.  toidu- ja õppekulu tasumata jätmine vähemalt kahe kuu eest.

Lapse puudumiseks lasteaiast enam kui üks kuu kirjutab lapsevanem avalduse, näidates ära puudumise põhjuse ja lapse lasteaeda tuleku aja. Vastasel juhul arvatakse laps lasteasutusest välja.

Kui lapsevanem ühe kuu jooksul peale lapse lasteasutusse vastuvõtmist ei too last lasteasutusse, arvatakse laps lasteasutuse nimekirjast välja ja ta kaotab koha lasteaia järjekorras.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toidu- ja õppekulu võlgnevuse ning lõpetama lepingu.